1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z BARTFAN Umowę sprzedaży towaru (nabył towar od BARTFAN ), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 3. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim BARTFAN przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia towaru.
 5. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając BARTFAN oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listownie na adres siedziby BARTFAN lub mailowo na adres sklep@www.bartfan.eu.
 7. BARTFAN potwierdza Użytkownikowi doręczenie odstąpienia od umowy dokonanego mailowo.
 8. BARTFAN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9.  BARTFAN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania towaru na adres:
 11. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co do którego odstąpił do Umowy.
 12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019r., poz. 134, j.t. z późn.zm.).
 15. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem należy sporządzić z kurierem „protokół szkody”. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki Użytkownik może odmówić przyjęcia przesyłki. Celem szybkiej ponownej realizacji zamówienia przez BARTFAN, Użytkownik winien niezwłocznie poinformować BARTFAN o nieprawidłowości przesyłki załączając skan protokołu i inne dowody wskazujące na wadliwość przesyłki.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………………….

(data)

…………………………….

(Imię i nazwisko Użytkownika)

…………………………….

(Adres Użytkownika)

 

BARTFAN sp. z o.o.

Podmiejska 37

41-940 Piekary Śląskie

 

 

Data zawarcia umowy …………………………….

 

Oświadczenie o odstąpieniu

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów z dnia …………………….. w postaci ………….. …………………………

 

 

…………………………….

(Podpis Użytkownika) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)