§ 1.Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu BARTFAN.eu oraz zasady sprzedaży towarów za jego pośrednictwem przez BARTFAN.
 2. Serwis lub Strona BARTFAN.eu – strona internetowa o adresie bartfan.eu poprzez którą BARTFAN sprzedaje towary.
 3. Umowa – umowa sprzedaży poprzez serwis BARTFAN.eu zawarta pomiędzy BARTFAN a Użytkownikiem.
 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; na potrzeby niniejszego Regulaminy pojęcie danych osobowych obejmuje także nośniki danych takie jak dokumenty oraz fotografie.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez formularz zamieszczony w serwisie BARTFAN.eu zawiera umowę sprzedaży towarów – nabywa towary oferowane przez BARTFAN.
 6. BARTFAN – BARTFAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jasnej 1/4 w Chorzowie (41-506), NIP 6270013659, Regon 008120063, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099701
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2. Zawarcie i wykonanie umowy

 1. Użytkownik za pośrednictwem serwisu BARTFAN.eu zawiera z BARTFAN Umowę sprzedaży towaru (nabywa towar) w postaci produktów spożywczych i innych oferowanych na Stronie.
 2. Użytkownik zawiera Umowę wypełniając formularz zamówienia produktu w serwisie BARTFAN.eu oraz uiszczając wynagrodzenie na rzecz BARTFAN. Użytkownik składając zamówienie wskazuje:
 3. a) zamawiane towary i ich ilości,
 4. b) sposób zapłaty należności za zamówiony towar i jego przesyłkę,
 5. c) sposób doręczenia lub odbioru towaru,
 6. d) dane kontaktowe Użytkownika i dane do wysyłki towaru.
 7. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny jest zobowiązany do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Podane dane winny być prawdziwe, aktualne i poprawne.
 8. Użytkownik zawierając z BARTFAN Umowę oświadcza, iż:
 9. a) dane podane w formularzu są pełne, zgodne z prawdą, aktualne i nie zawierają błędów oraz innych omyłek pisarskich;
 10. b) jest uprawniony do posługiwania się wskazanymi danymi, jak również podanie danych przez Użytkownika nie narusza praw osób trzecich;
 11. c) zapoznał się z ceną towaru oraz kosztem przesyłki towaru;
 12. d) jest świadomy iż podanie danych niezgodnych z prawdą, niepoprawnych lub nieaktualnych może spowodować brak możliwości wykonani Umowy,
 13. e) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na treść wszystkich jego postanowień;
 14. f) dobrowolnie zawarł Umowę z BARTFAN w ramach serwisu BARTFAN.eu,
 15. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika stanowi jego oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z warunkami korzystania z serwisu BARTFAN.eu.
 16. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
 17. a) w przypadku zamówień płatnych poprzez system Przelewy24, po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24 i zaksięgowaniu na koncie BARTFAN,
 18. b) w przypadku zamówień płatnych tradycyjnym przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie BARTFAN.
 19. Zamówienie nieopłacone w terminie 5 dni od jego złożenia ulega anulowaniu.
 20. BARTFAN realizuje zamówienie niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, w przypadku płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku BARTFAN lub uzyskaniu potwierdzenia o uiszczeniu należności przez Użytkownika poprzez bankowe systemy elektronicznych transakcji płatniczych.
 21. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, serwis BARTFAN skontaktuje się z Użytkownikiem, celem podjęcia przez niego decyzji o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 22. Wszystkie towary oferowane w serwisie BARTFAN.eu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 23. Towary przesyłane przez BARTFAN są sprawdzane przed wysyłką oraz ubezpieczone w transporcie.

 

§ 3. Odpowiedzialność BARTFAN

 1. BARTFAN zapewniając prawidłowość i ciągłość działania serwisu BARTFAN.eu prowadzi bieżący techniczny nadzór nad jego funkcjonowaniem.
 2. BARTFAN ponosi odpowiedzialność za działalność podstron serwisu BARTFAN.eu oraz ich zawartość.
 3. BARTFAN nie ponosi między innymi odpowiedzialności za:
 4. a) skutki podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych niezgodnych ze stanem faktycznym, nieaktualnych lub niekompletnych, jak też BARTFAN nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji lub poprawy przez Użytkownika tych danych;
 5. b) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich – w związku z korzystaniem z serwisu;
 6. c) szkody powstałe w następstwie zakłóceń, przerw w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych siłą wyższą,
 7. d) szkody wynikłe lub spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 8. e) szkody wynikłe z wadliwości lub braku kompatybilności urządzenia końcowego Użytkownika,
 9. Zwolnienie BARTFAN z odpowiedzialności za szkodę określone w Regulaminie następuje w zakresie i zgodnie z przepisami ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025, t.j. z późn. zm.) oraz z przepisami Rozdziału 3 ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

§ 4. Zasady zwrotu towarów – odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z BARTFAN Umowę sprzedaży towaru (nabył towar od BARTFAN ), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 3. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim BARTFAN przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia towaru.
 5. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając BARTFAN oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listownie na adres siedziby BARTFAN lub mailowo na adres sklep@www.bartfan.eu.
 7. BARTFAN potwierdza Użytkownikowi doręczenie odstąpienia od umowy dokonanego mailowo.
 8. BARTFAN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9.  BARTFAN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania towaru na adres:
 11. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, co do którego odstąpił do Umowy.
 12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019r., poz. 134, j.t. z późn.zm.).
 15. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem należy sporządzić z kurierem „protokół szkody”. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki Użytkownik może odmówić przyjęcia przesyłki. Celem szybkiej ponownej realizacji zamówienia przez BARTFAN, Użytkownik winien niezwłocznie poinformować BARTFAN o nieprawidłowości przesyłki załączając skan protokołu i inne dowody wskazujące na wadliwość przesyłki.

 

§ 5. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO), BARTFAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jasnej 1/4 w Chorzowie (41-506), NIP 6270013659, Regon 008120063, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099701 (zwany dalej BARTFAN) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz o przysługujących Użytkownikowi prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BARTFAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jasnej 1/4 w Chorzowie (41-506), NIP 6270013659, Regon 008120063, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099701

Numer telefonu: +48 32 380 20 65,  +48 32 291 16 85

Adres mailowy: biuro@www.bartfan.eu

Adres strony internetowej – formularz kontaktowy: https://www.bartfan.eu

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

BARTFAN przetwarza dane osobowe Użytkownika celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W wyjątkowych sytuacjach BARTFAN może przetwarzać dane osobowe Użytkownika z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BARTFAN w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów BARTFAN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu:

 1. a) marketingu produktów i usług BARTFAN,
 2. b) związanym z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez BARTFAN usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem satysfakcji klientów ze świadczonych usług,
 3. c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III.      Odbiorcy danych

BARTFAN udostępnia lub może udostępniać dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców :

 1. a) organy władzy publicznej oraz odpowiednie urzędy państwowe,
 2. b) podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online, firmy kurierskie,
 3. c) podmioty, które wspierają BARTFAN w procesach biznesowych, w tym w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz BARTFAN (tzw. procesorzy danych) w tym między innymi:

– firmy hostingowe,

– obsługa prawna i obsługa księgowa,

– firmy i podmioty zewnętrzne realizujące procesy w ramach wykonywania umowy z Użytkownikiem.

 1. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez BARTFAN przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II, czyli do chwili realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem. Po upływie tego okresu BARTFAN może przetwarzać dane przez czas i w zakresie wskazanym przez przepisy prawa albo dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych jak w pkt. II, jednakże nie dłużej niż 6 lat od chwili ich zebrania.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

BARTFAN gwarantuje wszystkim realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”), w przypadku gdy:
 4. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 6. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
 7. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
 9. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
 11. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 12. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 13. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 14. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy:
 16. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 17. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 18. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
 19. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII.     Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W sytuacji uznania, iż BARTFAN przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VIII.   Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

BARTFAN nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych  jest warunkiem zawarcia z BARTFAN Umowy  lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BARTFAN. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

 

§ 6. Polityka ciasteczek

 1. Niniejsza polityka określa zasady przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej (pliki cookies i innych technologii w tym local storage) przez BARTFAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Jasnej 1/4 w Chorzowie (41-506), NIP 6270013659, Regon 008120063, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099701  (dalej BARTFAN) w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika strony internetowej BARTFAN.eu i jej podstron.
 2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez serwer www, zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies, a dokładnie informacje w nich zapisane są odczytywane przede wszystkim przez serwer, który je utworzył. Celem zapisywania ciasteczek jest przechowywanie w przeglądarce danych o użytkowniku strony – zapamiętywania informacji o użytkowniku, w tym o częstotliwości odwiedzin użytkownika na stronie internetowej. Pliki typu local storage stosowane są w celu ułatwienia korzystania z formularzy rejestracyjnych na stronie gdyż zapisują dane wprowadzane do formularzy rejestracyjnych. Pliki typu local storage mogą przechowywać dane osobowe.
 3. BARTFAN używa plików cookies i innych technologii w celach statystycznych, aby obliczyć ilość wejść użytkowników na stronę oraz w celu optymalniejszego dopasowania treści strony do upodobań użytkownika i łatwiejszego korzystania przez użytkownika ze strony internetowej BARTFAN.
 4. BARTFAN używa zarówno plików cookies o charakterze sesyjnym, które są usuwane bezpośrednio po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej BARTFAN.EU oraz jej podstron, jak również z plików cookies o charakterze trwałym, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i które po zakończeniu sesji nie ulegają automatycznemu usunięciu. Pliki typu local storage zasadniczo nie ulegają automatycznemu usunięciu i są zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika.
 5. Użytkownik który nie chce, aby pliki cookies oraz pliki pochodzące z innych technologii były zapisywane w pamięci przeglądarki winien:
 6. a) wyczyścić pamięć przeglądarki,
 7. b) w ustawieniach przeglądarki wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies oraz plików pochodzących z innych technologii, ewentualnie określić czas po jakim pliki cookies są automatycznie usuwane z pamięci przeglądarki. Całkowite uniemożliwienie zapisywania plików cookies może w sposób znaczny utrudnić korzystanie z niektórych stron internetowych.

 

§ 7. Faktury

 1. Na żądanie Użytkownika BARTFAN wystawia fakturę w związku z wykonaniem Umowy i przesyła na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.
 2. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawienie przez BARTFAN faktury elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017r., poz. 1221, j.t. z późn. zm.).

 

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące sprzedaży towarów dokonywanej przez BARTFAN za pośrednictwem:
 1. listownie pod adresem BARTFAN sp. z o.o., ul. Podmiejska 37, 41-940 Piekary Śląskie;
 2. mailowo – sklep@www.bartfan.eu;
 3. poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.bartfan.eu.
 1. BARTFAN rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na adres nadawcy-Użytkownika. BARTFAN zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź Użytkownika.
 2. Użytkownicy będący konsumentami mogą podjąć próbę pozasądowego rozwiązania wszelkich sporów z BARTFAN przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki
 3. Spory konsumenckie dotyczące usług świadczonych online w Unii Europejskiej  mogą być rozstrzygane także poprzez platformę ODR znajdującą się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a BARTFAN, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.bartfan.eu
 2. Serwis BARTFAN.eu wraz ze składającymi się na nie elementami, w tym plikami graficznymi, multimedialnymi, tekstowymi, kodem źródłowym programów, stanowią przedmiot wyłącznych praw BARTFAN. Bez zgody BARTFAN zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne korzystanie z elementów składowych serwisu w sposób niezgody z jego celem lub przeznaczeniem.
 3. W ramach serwisu BARTFAN.eu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z oprogramowania, które szkodzi lub potencjalnie może narażać na szkodę BARTFAN lub innych Użytkowników, lub też naruszać ich prawa, w szczególności zabronione jest stosowanie robaków, oprogramowania szpiegującego, wirusów itp.
 4. BARTFAN jest uprawniony w każdej chwili z ważnych przyczyn do zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany mogą być podyktowane względami technicznymi lub prawnymi. O wprowadzonych zmianach w Regulaminie BARTFAN poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenia informacji o zmianach w serwisie BARTFAN.eu, publikację zaktualizowanego tekstu Regulaminu oraz poprzez przesłanie wiadomości o zmianach w Regulaminie na adres e-mail Użytkownika. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 14-dni od dnia umieszczenia informacji o nich w serwisie BARTFAN.eu wraz z zaktualizowanym tekstem Regulaminu.
 5. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Umowy jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

…………………………….

(data)

…………………………….

(Imię i nazwisko Użytkownika)

…………………………….

(Adres Użytkownika)

 

BARTFAN sp. z o.o.

 1. Podmiejska 37

41-940 Piekary Śląskie

 

 

Data zawarcia umowy …………………………….

 

Oświadczenie o odstąpieniu

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów z dnia …………………….. w postaci ………….. …………………………

 

 

…………………………….

(Podpis Użytkownika) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)