Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO), BartFan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 37 w Piekarach Śląskich (41-940), NIP 6270013659, Regon 008120063, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099701 (zwany dalej BARTFAN) informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BartFan sp. z o.o. ul. Podmiejska 37 41-940 Piekary Śląskie, NIP 6270013659, Regon 008120063, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099701

Numer telefonu: 32 291 16 85; 32 380 20 65

Adres mailowy: biuro@www.bartfan.eu ; sklep@www.bartfan.eu

Adres strony internetowej – formularz kontaktowy: www.bartfan.eu

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

BARTFAN przetwarza Państwa dane osobowe celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W wyjątkowych sytuacjach BARTFAN może przetwarzać Państwa dane osobowe z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BARTFAN w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO) lub realizując prawnie uzasadnione interesy BARTFAN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu: 

 1. marketingu produktów i usług BARTFAN,
 2. związanym z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez BARTFAN usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem satysfakcji klientów ze świadczonych usług,
 3. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

We wszystkich innych sytuacjach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Odbiorcy danych

BARTFAN udostępnia lub może udostępniać Państwa dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców :

 1. podmioty, które wspierają BARTFAN w procesach biznesowych, w tym w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz BARTFAN (tzw. procesorzy danych) w tym między innymi:

– firmy hostingowe, 

– obsługa prawna i obsługa księgowa, 

– firmy i podmioty zewnętrzne realizujące procesy w ramach wykonywania umowy z Państwem.

 • Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe w tym dane wrażliwe przekazywane na podstawie zgody są przetwarzane przez BARTFAN przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, czyli do chwili realizacji umowy zawartej z Państwem. Po upływie tego okresu BARTFAN może przetwarzać Państwa dane przez czas i w zakresie wskazanym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych jak w pkt. 3, jednakże nie dłużej niż 5 lat. Dane przetwarzane na podstawie osobnej zgody są przechowywane do chwili wycofania zgody.

 • Prawa osób których dane dotyczą 

BARTFAN gwarantuje wszystkim Państwu realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”), w przypadku gdy: 
 4. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 6. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
 7. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8. e)  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
 9. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
 11. a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 12. b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 13. c)  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 14. d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw  wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy:
 16. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub na podstawie umowy oraz
 17. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 18. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora. 
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

W zakresie w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W każdej sytuacji uznania, iż BARTFAN przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państw prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 • Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

BARTFAN nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych  jest warunkiem zawarcia z BARTFAN umowy sprzedaży lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BARTFAN. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.