1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące sprzedaży towarów dokonywanej przez BARTFAN za pośrednictwem:

  • listownie pod adresem BARTFAN sp. z o.o., ul. Podmiejska 37, 41-940 Piekary Śląskie (BARTFAN);
  • mailowo – sklep@www.bartfan.eu;
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.bartfan.eu.

2. BARTFAN rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej doręczenia i przesyła odpowiedź na adres nadawcy-Użytkownika. BARTFAN zastrzega sobie możliwość skierowania zapytania do osoby składającej reklamację celem wyjaśnienia istotnych okoliczności dotyczących reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, z uwagi na czas oczekiwania na odpowiedź Użytkownika.

3. Użytkownicy będący konsumentami mogą podjąć próbę pozasądowego rozwiązania wszelkich sporów z BARTFAN przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki

4. Spory konsumenckie dotyczące usług świadczonych online w Unii Europejskiej  mogą być rozstrzygane także poprzez platformę ODR znajdującą się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a BARTFAN, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).