Regulamin Konkursowy

Regulamin konkursu

 

 • 1
 1. Organizatorem Konkursu „Nowa nazwa masła orzechowego Bartfan” jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PUH” ul. Jasna 1/4, 41 – 506 Chorzów NIP 627-001-36-59, właściciel marki Bartfan, zwany dalej Organizatorem.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w § 2 Regulaminu udzieli odpowiedzi na pytanie opublikowane na tablicy Fanpage’a marki Bartfan.
 4. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, są Uczestnicy, którzy zaproponują najlepszą, sprzedażową, zgodną z wymogami decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej według jury w składzie: prof. dr hab. Barbara Błońska – Fajfrowska, Bartosz Błoński, dr Maria Buszman, nazwę dla masła orzechowego Bartfan. Nagrodą do wygrania w konkursie jest:
  1. I miejsce – zestaw trzech maseł orzechowych Bartfan (masło orzechowe 100%, masło orzechowe z czarnym sezamem, masło orzechowe z nasionami konopi) i 2 czekolady marki Bartfan (czekolada mleczna słodzona fruktozą, czekolada gorzka słodzona fruktozą)
  2. II miejsce – zestaw 2 maseł orzechowych (masło orzechowe 100%, masło orzechowe z czarnym sezamem) i 2 czekolady marki Bartfan (czekolada mleczna słodzona fruktozą, czekolada gorzka słodzona fruktozą) ,
  3. III miejsce – masło orzechowe 100% i 2 czekolady marki Bartfan (czekolada mleczna słodzona fruktozą, czekolada gorzka słodzona fruktozą).
 5. W przypadku udzielania podobnych odpowiedzi, nagrodzona zostanie ta, która udzielona została jako pierwsza.
 6. W przypadku powstania obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, Organizator przyzna dodatkowo nagrodzonym nagrodę pieniężną o wartości 11,11 % nagrody rzeczowej. Przed odbiorem nagrody rzeczowej Organizator pobierze od nagrodzonych kwotę stanowiącą 10 % ogólnej wartości nagród na poczet podatku od osób fizycznych. Pobór podatku nastąpi poprzez potrącenie nagrody pieniężnej z należną kwotą podatku.

 

 

 

 • 2

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.06.2018 o godzinie 12:00 i kończy się 19.06.2018 o godzinie 12:00.
 2. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na profilu: https://www.facebook.com/bartfan.eu/. Ogłoszenia wyników nastąpi pod postem konkursowym w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 15:00.
 3. Każdy Uczestnik powinien być fanem fanpage’a: https://www.facebook.com/bartfan.eu/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania zakłócają przebieg konkursu, są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.
 1. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
 2.  
 • 3

Prawa i obowiązki Organizatora

 • Organizator obowiązany jest, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać nagrody wymienione w § 1 ust. 5.

 

 

 • 4

Przetwarzanie danych osobowych

  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
  3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Uczestnik jest uprawniony do kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w tym m. in. do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  6. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
 • Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie wyników konkursu z podaniem jego imienia i nazwiska.

 

 

 • 5

Prawa autorskie

 1. Warunkiem wydania nagrody jest zawarcie z Organizatorem przez Uczestnika konkursu pisemnej umowy przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do podanych przez siebie propozycji nazw masła orzechowego Bartfan na Organizatora konkursu, na następujących polach eksploatacji:
 2. a) w zakresie zwielokrotniania i utrwalania przy użyciu wszelkich dostępnych technik (w tym techniką kserograficzną, reprograficzną, fotokopiowania, techniką elektroniczną i cyfrową, w formie zapisu magnetycznego), wprowadzania do pamięcią komputera;
 3. b) w zakresie swobodnego wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, w tym rozporządzania, obciążania, zbywania, oddania do korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia oryginału lub egzemplarzy utworów na rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie,
 4. c) w zakresie modyfikowania utworów w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na zlecenie Organizatora, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb,
 5. d) w zakresie publicznego udostępnienia – publiczne wystawienie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. e) w zakresie swobodnego używania, zezwalania na wykonywanie praw zależnych autorskich do utworu bez konieczności uzyskiwania zgody autora,
 7. f) w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposób, w tym w sieci internet, intranet i w sieciach zamkniętych oraz publikowania, udostępniania Utworów w inny sposób, publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
 8. g) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym określanie nazw opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane,
 9. h) w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
 10. Uczestnik wyraża niniejszym nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na dokonywanie przez Organizatora wszelkich zmian i modyfikacji w utworze.
 11. Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań utworu. Uczestnik przenosi na Organizatora nieodwołanie i bezwarunkowo prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań utworu.
 12. Nagroda o której mowa w § 1 ust 5 Regulaminu stanowi wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w § 5 ust 1 Regulaminu.
 13. Uczestnik przystępując do konkursu udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu – podanych przez siebie nazw masła orzechowego w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji opisanych w § 5 ust. 1-5 niniejszego Regulaminu

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w poście konkursowym na fanpage’u https://www.facebook.com/bartfan.eu/ oraz na stronie internetowej www.bartfan.eu.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w prywatnej wiadomości na fanpage’u https://www.facebook.com/bartfan.eu/.
 6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.